Wie zijn we

Ons website-adres is: www.stadsharmonieenschede.nl.
Deze website wordt beheerd door de vereniging Stadsharmonie Enschede. Gevestigd in Contactcentrum “’t Pluspunt”, Schuttersveld 17, 7514 AC Enschede.

Je kan ons bereiken op het telefoonnummer 06 577 745 53.

COOKIEBELEID

Login pagina administrator

Als je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd als je je browser sluit.

Zodra je inlogt zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je poging 2 weken bewaard. Als je uitlogt van jouw account worden de login cookies verwijderd.

Analytics

Wij maken gebruik van IP-anonimisering (of IP-masking) in Analytics. Dit houdt in dat we niet je volledige IP-adres vastleggen. De laatste 3 cijfers worden niet vastgelegd. Meer informatie hierover kun je vinden op de help pagina van Google:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=nl

Google Analytics

Wij willen je graag de beste gebruikerservaring geven. Om dit te monitoren maken we gebruik van Google Analytics. Om dit mogelijk te maken plaatsen we cookies op je apparaat. Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Er wordt geen gebruik gemaakt van aanvullende diensten van Google Analytics. En er worden geen gebruiksdata gedeeld met Google.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Privacyverklaring

Koninklijke Stadsharmonie Enschede hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koninklijke Stadsharmonie Enschede houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Koninklijke Stadsharmonie Enschede zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor zover noodzakelijk worden uw naam, adres, postcode en woonplaats, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum (niet voor sponsoren en donateurs) en uw bankrekeningnummer verwerkt.

Contactformulieren

Voor je ons een bericht stuurt via het contactformulier moet je akkoord gaan met ons privacybeleid. Als je het contactformulier invult slaan wij de volgende gegevens op:

 • De ingevulde naam (verplicht);
 • Het ingevulde e-mailadres (verplicht);
 • Het ingevulde onderwerp (optioneel);
 • Het ingevulde telefoonnummer (optioneel);
 • Het bericht (optioneel).

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met je op te kunnen nemen. De ingevulde gegevens kunnen door een select aantal leden van de vereniging worden bekeken. We gebruiken deze gegevens alleen om contact met je op te kunnen nemen en je vraag te kunnen beantwoorden. Daarna zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van gemeentelijke subsidie;
 • Het inschrijven voor muziekles bij Kaliber;
 • Het verzorgen van de Buma Stemra bijdrage via OBM;
 • Het verzorgen van een bijdrage in de kosten via het Jeugdcultuurfonds Enschede.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Koninklijke Stadsharmonie Enschede bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Koninklijke Stadsharmonie Enschede van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie (versleuteling) van persoonsgegevens als daartoe aanleiding is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze website maakt gebruik van een HTTPS-verbinding en een SLL-certificaat;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Reacties van bezoekers van de website kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service worden geleid;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten en datalekken

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Mocht er zich een datalek voordoen dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Zie voor contactgegevens onze website.